Общи условия за ползване

Добре дошли в уебсайта "global.essilor.com/bg". Избирайки да влезете в уебсайта 'global.essilor.com/bg', Вие се съгласявате да приемете условията на това правно известие, което урежда използването на сайта.

Общи условия за ползване
Общи условия за ползване

Правна информация и общи условия

 

I. ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Този уебсайт (наричан по-долу „Уебсайта“) се публикува от Есилор България ЕООД (наричано по-долу „Essilor”), дружество, установено в Р. България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175393114, със седалище и адрес на управление в град София 1504, ул. Сан Стефано № 22, вх. В, ет 2.

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Достъпът до Уебсайта и използването на неговото съдържание са подчинени на настоящите Общи условия. Влизането в Уебсайта и неговото ползване ще се тълкуват като безусловно приемане от страна на посетителя на тези Общи условия за ползване, с които той се съгласява и се задължава да ги спазва. Ако посетителят не приема тези Общи условия, посетителят е длъжен незабавно да преустанови използването на Уебсайта.

Този Уебсайт и всички материали, текстове, код, съдържание, софтуер, графики, фотографии, илюстрации, произведения на изкуството, оформление, файлове, устройства и линкове, съдържащи се в него или свързани с него (наричани заедно „Съдържанието“), са обект на авторски права, търговски марки и на други права на интелектуална собственост, притежавани от или предоставени за ползване по силата на лицензионен договор на Essilor.

Всяко лице, което посещава този Уебсайт, има право да разглежда всяка част от него единствено и само за своя лична употреба. Съдържанието не може да бъде използвано или възпроизвеждано (изцяло или частично) за каквито и да било други цели, включително, но не само, да бъде възпроизвеждано в или във връзка с който и да е друг уебсайт или публикация, или с цел пряка търговска печалба.

При спазване на разпоредбите по-долу, Essilor предприема действия за осигуряване на точна и актуална информация, достъпна чрез Уебсайта.  Въпреки предходното, Essilor не гарантира точността, навременността или пълнотата на каквато и да е информация или материали, публикувани на Уебсайта. Essilor си запазва правото да изменя съдържанието на Уебсайта по всяко време, без предварително уведомление и без да носи отговорност за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, претендирани от трети лица във връзка с изменението.

Essilor не носи отговорност за:

  • неточности или пропуски по отношение на информацията или материалите, публикувани на Уебсайта от трета страна;
  • невъзможност за достъп до Уебсайта поради действия на трета страна;

Посетителят приема и се съгласява, че достъпът до Уебсайта може да бъде спрян по всяко време от Essilor поради причини, свързани с неговата поддръжка, сигурност или друга техническа причина; Essilor не носи отговорност, ако поради някаква причина Уебсайтът не е достъпен по всяко време или за какъвто и да е период от време.

В Уебсайта могат да бъдат включвани хипервръзки / линкове (различни от тези към други уебсайтове, управлявани от Essilor) само с предварителното писмено съгласие на Essilor, което може да бъде оттеглено по всяко време.  Essilor не носи отговорност за съдържанието на уебсайтовете, към които препращат такива хипервръзки/линкове .

Лещите, представени на Уебсайта, са медицински изделия, които носят маркировката „CE“ съгласно приложимото законодателство.

Уебсайтът не предоставя медицински съвети. Essilor Ви съветва винаги да се консултирате със специалисти по очно здраве относно лечението на конкретно състояние или при друга специфична нужда.

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време по усмотрение на Essilor. Измененията влизат в сила незабавно след публикуването им на Уебсайта, като за всеки посетител, който осъществява достъп до Уебсайта след датата на публикуване на измененията ще се счита, че ги е приел безусловно и се е задължил да ги спазва.  Посетителят е длъжен да се запознае с тези Общи условия преди да започне ползването на Уебсайта.

Политика за поверителност

С настоящото Уведомление за поверителност ние, Есилор България ЕООД, ви информираме какви ваши лични данни събираме, когато посещавате нашия уебсайт или използвате нашите услуги, защо ги събираме и какво правим с тях.