Podmienky používania

Vitajte na stránke essilor.sk. Vstúpením na našu webovú stránku essilor.sk súhlasíte s tým, že akceptujete zmluvné podmienky tohto právneho oznámenia upravujúceho používanie tejto stránky.

Podmienky používania
Podmienky používania

PRÁVNE VYHLÁSENIE A ZMLUVNÉ PODMIENKY

 

I.    PRÁVNE VYHLÁSENIE

Túto Webovú stránku (ďalej « Webová stránka ») zverejnila spoločnosť Essilor Slovakia (ďalej Essilor), s r.o., so základným imaním 199 164 EUR a zaregistrovaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vl. č.: 14027/B v so sídlom na adrese Vajnorská 100/A – 831 04 Bratislava. Tel.: +421 2 4911 2017-19, 4911 2012-14

Webová stránka je hosťovaná spoločnosťou Claranet SAS so sídlom na adrese 2 rue Breguet 75011 Paris. Tel.: 01 44 78 63 65.

 

II. ZMLUVNÉ PODMIENKY A PODMIENKY POUŽÍVANIA

Prístup na Webovú stránku a používanie jej obsahu podlieha podmienkam stanoveným nižšie. Keď návštevník prejde na túto Webovú stránku, považuje sa to za neodvolateľné prijatie týchto zmluvných podmienok a podmienok používania a vyjadrenie súhlasu s tým, že sa nimi bude riadiť. Ak návštevník tieto zmluvné podmienky neprijme, jedinou nápravou bude to, že prestane Webovú stránku používať.

Táto Webová stránka a všetky materiály, text, kód, obsah, softvér, grafika, fotografie, ilustrácie, umelecké diela, formáty, súbory, zariadenia a odkazy, ktoré sa na nej nachádzajú alebo sú s ňou prepojené (spoločne nazývané „Obsah“), sú chránené autorskými právami, ochrannými známkami a inými právami duševného vlastníctva vlastnenými alebo licencovanými spoločnosťou Essilor.

Všetci, ktorí túto Webovú stránku navštívia, sú oprávnení si prezrieť ktorúkoľvek jej časť na súkromné a osobné účely. Obsah sa však nesmie používať ani reprodukovať (celkove ani čiastočne) na žiadne ďalšie účely vrátane, okrem iného, na žiadnych ďalších webových stránkach ani v publikáciách ani na priamy komerčný zisk.

Za podmienok uvedených nižšie spoločnosť Essilor podniká kroky na zabezpečenie toho, aby informácie prístupné cez Webovú stránku boli presné a aktuálne, ale nemôže poskytnúť žiadne záruky za presnosť, aktuálnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií alebo materiálov, ktoré sa na Webovej stránke nachádzajú. Spoločnosť Essilor si vyhradzuje právo kedykoľvek opraviť obsah Webovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia a bez vyvodenia zodpovednosti.

Spoločnosť Essilor nenesie zodpovednosť za:

●    akúkoľvek nepresnosť alebo opomenutie v súvislosti s informáciami alebo materiálmi poskytnutými na Webovej stránke treťou stranou,
●    akékoľvek znemožnenie prístupu na Webovú stránku v dôsledku krokov alebo konania tretej strany.

Návštevník týmto potvrdzuje, že spoločnosť Essilor môže kedykoľvek prerušiť prístup na Webovú stránku z dôvodu údržby, bezpečnosti alebo z iných technických dôvodov. Spoločnosť Essilor nenesie zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť Webovej stránky z akéhokoľvek dôvodu alebo na akékoľvek obdobie.

Hypertextové odkazy na Webovú stránku (iné ako ďalšie Webové stránky prevádzkované spoločnosťou Essilor) môžu byť zahrnuté iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Essilor, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný. Spoločnosť Essilor nenesie zodpovednosť za obsah takýchto stránok.

Šošovky prezentované na Webovej stránke sú zdravotnícke pomôcky s označením CE v súlade s príslušnými predpismi.
Webová stránka neposkytuje lekárske poradenstvo. Spoločnosť Essilor odporúča, aby ste sa v súvislosti s liečbou konkrétneho ochorenia alebo inou konkrétnou potrebou vždy poradili s očnými zdravotníckymi odborníkmi.

Spoločnosť Essilor týmto informuje návštevníkov, že tieto všeobecné zmluvné podmienky môžu byť kedykoľvek zmenené. Hneď ako budú zmeny zverejnené online a návštevník prejde na Webovú stránku, bude sa to považovať za vyjadrenie súhlasu s nimi, a to bez obmedzenia. Návštevník preto nesie zodpovednosť za prečítanie si týchto zmluvných podmienok ešte pred prehliadaním Webovej stránky.

Zásady ochrany osobných údajov

V rámci tohto oznámenia o zásadách ochrany osobných údajov vás my, spoločnosť Essilor, informujeme, aké vaše osobné údaje zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a čo s nimi robíme.